REGULAMIN

ZAŁOŻENIA I CELE FESTIWALU

– popularyzacja polskiej i obcej sakralnej twórczości chóralnej związanej z okresem wielkanocnym
-promowanie i inspirowanie wartościowej twórczości muzycznej o przeznaczeniu liturgicznym.
-kultywowanie pieśni nawiązujących do okresu wielkanocnego
– podnoszenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych,
– dzielenie się doświadczeniami, nawiązywanie kontaktów,
– promocja działalności artystycznej miasta Sopotu

WARUNKI ZGŁOSZENIA

W festiwalu mogą brać udział wyłącznie zespoły i chóry amatorskie.
Festiwal Pieśni Wielkanocnej będzie miał formułę konkursu.
Warunkiem uczestnictwa w przesłuchaniach konkursowych jest nadesłanie wypełnionej karty zgłoszenia, do której należy dołączyć:
-4 kopie partytur utworów zgłoszonych do konkursu
– informacje o zespole i dyrygencie.
-fotografie zespołu.
-aktualne nagranie CD/DVD , mp3 z 3 utworami (link YouTube)

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 18 marca 2017 r.
Zgłoszenia oraz partytury prosimy przesyłać na adres:

IV Festiwal Wielkanocnej Pieśni Chóralnej
Parafia pw. WNMP Gwiazda Morza
ul. Kościuszki 19
81-704 Sopot

Zgłoszenia można przesłać w wersji elektronicznej na adres: festiwal.wielkanocny@gmail.com
Partytury proszę przesłać pocztą tradycyjną!

WARUNKI UCZESTNICTWA

O zakwalifikowaniu do konkursu decydować będzie komisja artystyczna na podstawie przesłanego nagrania (co najmniej 3 utworów z ostatnich 2 lat), oceny dotychczasowych osiągnięć artystycznych oraz zgłoszonego repertuaru konkursowego.

O decyzji komisji artystycznej chóry zostaną poinformowane do 21 marca 2018 r.

Jury oceniać będzie: intonację, emisję głosu, dykcję, dynamikę, agogikę, interpretację, dobór repertuaru i jego stopień trudności, ogólny wyraz artystyczny.

Koszty przejazdu uczestnicy pokrywają z własnych środków.
Organizatorzy nie zapewniają noclegów i wyżywienia.
Za nagrania audio i audiowizualne podczas konkursu oraz za dalsze ich odtwarzanie i rozpowszechnianie chóry, zespoły i dyrygenci nie otrzymują honorarium.

REPERTUAR

Każdy chór zobowiązany jest do przygotowania co najmniej trzech utworów a cappella
o tematyce religijnej w tym dwóch nawiązujących do okresu wielkanocnego (dopuszcza się opracowanie Alleluja).
-pozostałe utwory powinny być utrzymane w podobnym charakterze (tzn. z wyłączeniem kolęd, utworów o tematyce adwentowej, pokutnej, pasyjnej),
-repertuar przesłany na karcie zgłoszenia nie podlega zmianom.
-czas występu nie może przekroczyć 15 minut (z wejściem i zejściem).

JURY

Jury składać się będzie z doświadczonych chórmistrzów, którzy powołani będą przez organizatorów.
Postanowienia jury są ostateczne.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Jury będzie oceniać wystąpienia festiwalowe stosując skalę punktową.

Gran Prix – dla najwyżej ocenionego zespołu
Złoty Dyplom za 90-100 punktów
Srebrny Dyplom za 80-89 punktów
Brązowy Dyplom za 70-79 punktów

Jurorzy mogą przyznać także nagrody specjalne i wyróżnienia.

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

 

Wydarzenie współfinansowane jest ze środków miasta Sopotu.